ออกพรรษานี้ 3-6 ตุลาคม 2560 เจ.ทราเวล เซอร์วิส   JTS .. จะจัดคณะไปทำบุญที่.. ทวาย ... ร่วมทำบุญให้กับเทพทันใจ โดยการร่วมกันบูรณะทำความสะอาดบริเวณประดิษฐานองค์เทพทันใจหรือ องค์นัตโบโบจี และร่วมทำบุญเปลี่ยนชุดใหม่ให้องค์เทพด้วยครับ เราจะเดินทางกัน 4 วัน 3 คืน ครับ 


และร่วมทำบุญออกพรรษากับชาวเมืองทวาย ด้วยกันนะครับ   ร่วมบุญใหญ่แห่งปี  ร่วมบุญใหญ่  2 สัญชาติ ไทย - เมียนมาร์ .... เพื่อเสริมศิริมงคล 
     ราคาพิเศษ ท่านละ 12,900 บาท
รับจาก กทม. หรือรับที่เมืองกาญจน์ ราคาเดียวกัน นะครับ
คณะเดียวเท่านั้นนะครับ .... เปิดจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

โทร. 081-858-0228

     ชมตัวอย่างทริป เที่ยว ทวายได้ที่นี่

 

ทวาย..เส้นทางท่องเที่ยวสู่วิถีชุมชน วิถีธรรม

http://hellosarapa.com/index.php/foreigntravel                                                                                  

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – เมืองกาญจน์ – ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย – วัดหลวง

05.00 น.  ผู้ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย หน้าปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่และ ทีมงาน                 มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับ ตรวจเช็ครายชื่อ ผูกป้ายกระเป๋าเดินทาง และจัดการเก็บกระเป๋าสัมภาระ 

05.30 น.  นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี โดย รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

08.00 น.  เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี นำคณะแวะรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

09.00 น.  ออกเดินทางจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งหน้าสู่ ด่านพุน้ำร้อน

10.00 น.  เดินทางถึงที่ด่าน พุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสาร                 ผ่านแดนชั่วคราว โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น จากนั้นนำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า               ออกเมืองของฝั่งประเทศไทย ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระการเดินทาง ก่อนที่จะนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่               ประเทศพม่าเปลี่ยนรถ เป็นรถตู้ท้องถิ่นของพม่า

11.00 น.  เดินทางถึงฝั่งพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งประเทศพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง                 ทวาย ตามเส้นทางสายสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. ผ่านเมืองต่างๆ                ตั้งแต่ Hti Hkee–Armu–Sin Byu Daing–Ai One –Myitta–Pakayee โดยเราจะได้เดินทาง               ผ่านเส้นทางไปตามเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทัพของกองทัพไทยในสมัยโบราณ เส้น                 ทางบางช่วงจะขนานไปกับแม่น้ำตะนาวศรี ซึ่งในปัจจุบันนี้ในฤดูแล้ง น้ำจะใสและทางการกะเหรี่ยงจะ               ให้ชาวบ้านได้สัมปทานร่อนทอง ในแม่น้ำนะนาวศรีนี้ ตลอด เส้นทางจะเป็นภูเขา และป่าไม้อันอุดม                 สมบูรณ์ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ชมวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมที่กำลังเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ให้ท่าน                 ได้ชมสภาพของการใช้ชีวิตที่เหมือนประเทศไทยเมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมาก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในเร็วๆ                นี้

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทาง)หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ               มุ่งหน้าสู่เมืองทวาย

17.00 น.  เดินทางถึงเมืองทวาย นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักที่โรงแรม Hotel Zayar Hiet San อิสระพักผ่อน               ตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเที่ยวชมเมืองทวาย ซึ่งเคยเป็นเมืองไทยในอดีต ก่อนจะ                   เสียให้พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ มะริด ทวาย และตะนาวศรี (ตามประวัติศาสตร์อันที่จริงเมืองทั้ง ๓ นี้                 เสียให้พม่าในปี ๒๓๓๖ ก่อนที่จะเสียให้อังกฤษในปี ๒๓๖๖ หรืออีก ๓๐ ปีต่อมา และเสียให้อังกฤษ                 อย่างถาวรจากผลของ สนธิสัญญาที่ทำกับอังกฤษในปี ๒๔๑๑ ในสมัยรัชการที่ ๔) เดิมทีทั้งสามเมือง               ตกเป็นของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัย พระเจ้าอลองพญาตีเอาไปเป็นของพม่า แต่ปี ๒๓๓๔               ทั้งสามเมืองก็มาขอขึ้นกับสยามอีกครั้ง และพม่าก็ตีเอาไปอย่างถาวรในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ จนอังกฤษเข้า               มาปกครองพม่าในปี พ.ศ.๒๓๖๖ ก็ครองทั้งสามเมือง จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๑๑ สยาม –อังกฤษ แบ่งดิน               แดนกันโดยขอทั้ง 3 เมืองนี้ไปอยู่ด้วยกับอังกฤษ และสุดท้ายจนพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษทั้งสาม               เมืองนี้จึงต้องตกไปเป็นของพม่าด้วย แต่ก็มีคนไทยที่ติดอยู่ในดินแดนนี้จำนวนมาก  เรียกว่า ไทย                   พลัดถิ่น นำท่านชมเมืองทวายซึ่งยังคงเป็นเมืองในแบบโบราณที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ชมวิธี                   ชีวิตในแบบช้าๆ ในเมืองที่สงบเงียบ

18.00 น.  นำท่านไปชมความยิ่งใหญ่ของ วัดหลวง หรือ วัดชเวตองซา หรือ วัดมหามุนีโลกะมาระเส็ง ซึ่งเป็น                 วัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย และอยู่กลางเมือง มีเจดีย์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุด    นำท่านทำพิธีสรง                 น้ำพระ และไหว้พระประจำวันเกิด ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพม่า วัดนี้จะสวยงามมากหากได้ชม                 ยามค่ำคืนหลังจากทางวัดได้เปิดแสงไฟสปอร์ตไลท์ส่องไปยังองค์เจดีย์

19.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก หรือหากใครที่ชอบนอนดึกก็               สามารถเดินชมเมืองทวายในยามค่ำคืนได้ย่างปลอดภัย

 

วันที่สอง   ตลาดเช้ากันนาเซ - ตลาดสาย 100 ปี – พระนอน ร่วมทำบุญด้วยการเปลี่ยนผ้าให้เทพทันใจ และร่วมกันบูรณะทำความสะอาดพื้นที่องค์เทพทันใจ

05.00 น.  วันนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปดู ตลาดเช้า ซึ่งมีทั้งตลาดปลาสดๆ ตลาดผักและตลาดผลไม้ ที่ชาว                   พม่ามาจับจ่ายกัน แบบค้าส่ง ซึ่งตลาดปลาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง 6 โมงเช้า ส่วนตลาดผัก                   และผลไม้ จะเปิดไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงกันเลยทีเดียว หลังจากที่นำท่านไปเที่ยวชมตลาดเช้า               เสร็จแล้ว นำท่านไปนั่งรถชมรอบๆเมือง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวพม่าเมืองทวาย

06.00 น.  นำท่านไปลิ้มลองอาหารเช้าพื้นเมืองตามแบบฉบับชาวทวาย ด้วยเมนูพิเศษ ปลาท่องโก๋ โรตี และชา               นม ที่อร่อยที่สุดในโลก ชมการทำโรตีโอ่ง ที่หาดูได้ยากแล้ว จากนั้นนำท่านกลับเช้าที่พัก

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                

09.00 น.  หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม ตลาดสาย ตลาดเซจี (Municiple Market) หรือตลาด 100 ปี หรือ               ตลาดกลางเทศบาลเมืองทวาย ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายคล้ายๆกับตลาดสดที่                     ประเทศไทย เป็นตลาดกลางที่ใหญ่และทรงความเป็นอดีตได้ไว้อย่างมาก ตื่นตากับแม่ค้าแม่ขายและ               สินค้าพื้นเมืองต่างๆ อาทิเช่น อาหารทะเลแห้ง เครื่องสำอาง, ผ้าโสร่ง หรือลองยี เม็ดมะม่วงหิมพาน               เหล้าพม่า เบียร์พม่า หรือบุหรี่พม่า เป็นต้น ที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึก                         นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม รถม้าเมืองทวาย ที่ยังคงมีใช้อยู่ สำหรับคนพื้นเมือง ที่หาดูได้ยากแล้วใน                 ปัจจุบัน และกำลังจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะมาแทนที่ด้วยรถมอเตอร์ไซด์ หรือที่     เมืองไทยบาง               แห่งเรียกว่า สกายแล๊ป

10.00 น.  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระไสยาสถ์ชเวธาลยัง ดอมะ (Shwethalyaung  Daw Mu)                   หรือวัดพระนอน ที่มีองค์เทพทันใจ นำคณะร่วมทำบุญเปลี่ยนผ้าชุดใหม่ให้กับองค์เทพทันใจ และร่วม               กันทำ   ความสะอาดบูรณะพื้นที่ ขององค์เทพทันใจ พิธีการนี้ทางวัด และพี่น้องชาวพม่าเมืองทวาย                 จะร่วมทำบุญกับคณะของเราชาวไทยด้วย เป็นการทำบุญร่วมกันของพี่น้อง 2 สัญชาติ ไทย-เมียนมาร์               ประธานในพิธี (กำลังทำเรื่องเชิญท่านมุขมนตรี ของรัฐตะนาวศรี มาเป็นประธาน )

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00 น.  หลังอาหารนำคณะกลับเข้าที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อน ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

16.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ หาดเมาะมะกัน ชายหาดที่สวยงามและยังคงธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทั้งยังเป็นที่นิยม               ของคนพม่าที่มาพักผ่อนกันที่นี่

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมชายหาด (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร คนละ 1 ตัว) หลังจากนั้นให้ท่าน                   กลับสู่เมืองทวาย เข้าที่พัก หรือชมเมืองทวายในยามค่ำคืน พักที่  Hotel Zayar Hiet San

 

วันที่สาม  ทวาย – ชมหมู่บ้านไทยพลัดถิ่น –  ช้อปปิ้งโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – ชมแสงไฟระยับทั่วเมืองทวาย

03.00 น.  วันนี้ต้องตื่นแต่เช้าประมาณ ตี 3 เพื่อเดินทางไปร่วมพิธีทำบุญ ลอยกระทงกะลา ที่แม่น้ำทวาย                       เป็นการลอยกระทงสายในวันออกพรรษาของพี่น้องชาวทวาย ที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปี เป็นการทำบุญ                 ใหญ่อีกวันหนึ่ง จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.  หลังอาหารนำท่านไปร่วมทำบุญออกพรรษาร่วมกับพี่น้องชาวทวาย ที่ วัดหลวง หรือ วัดชเวตองซา

              ตื่นตาตื่นใจไปกับประเพณีของชาวทวาย ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามได้อย่างน่าชม

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00 น.  หลังอาหารนำคณะเดินทางไปโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ให้ท่านได้ชมวิธีการผลิตแบบดั่งเดิม และ                 ได้เลือกซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของชาวทวาย ที่ปลอดสารพิษต่างๆ ด้วยวิธีการผลิตแบบ โบราณ

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังจากนั้นนำท่านไปชมไฟระยิบระยับทั่วเมืองทวาย เมื่อถึง                 เทศกาลออกพรรษาชาวเมืองทวาย จะประดับไฟที่บ้านของตัวเองอย่างอร่าอร่ามสว่างไปทั่วทั้งเมือง                 ทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับการเดินชมเมืองทวายยามค่ำคืน พักที่  Hotel Zayar Hiet San

 

วันที่สี่        ทวาย – ด่านพุน้ำร้อน – กาญจนบุรี

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านพุน้ำร้อน

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น (อยู่ระหว่างทาง) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ กลับสู่               เมืองกาญจน์

16.00 น.  เดินทางถึงหน้าด่านพม่า นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจาก พม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจ               คนเข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

20.00 น.  เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ…..สวัสดี

 

อัตราค่าบริการ      ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน)   ท่านละ   12,900    บาท

ค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถ รับส่ง กทม-ด่านพุน้ำร้อน-กทม

 

ทวาย..เส้นทางท่องเที่ยวสู่วิถีชุมชน วิถีธรรม

http://hellosarapa.com/index.php/foreigntravel

 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" 22-28 กรกฎาคมนี้
11 พ.ย.นี้ บราเดอร์ขอบคุณลูกค้า ดึงศิลปินคุณภาพ มอส-ทาทา-นิโคล-พาราด็อกซ์ จัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “THE UNIVERSE CONCERT ฉลองครบรอบ 20 ปี ขอบคุณที่เคียงข้างกัน” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งทะเลน้อย ร้อยรัน” เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ภาคตะวันออก กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาระบบราชการเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน “มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป พาณิชย์เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์ คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่าหมื่นห้าพันล้านบาท