ท่องเที่ยว  “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ” 

                ทริปท่องเที่ยว  “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”  ขอบอกว่าเป็นทริปที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแล้ว  ยังได้รับความรู้ 

  

  

ความสุนทรียภาพทางศาสนสถานและศิลปะในพื้นที่ต่าง ๆอีกด้วย  สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจติดตามเส้นทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 ลองมาดูกันครับ  ว่ามีที่ใดบ้าง

                อุทยานหินเขางู  8 กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี  อยู่ที่ตำบลเกาะพลับพลา  ถึงแม้ถ้าเขางูจะเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง  แต่ทางจังหวัดราชบุรีได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี  และได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ตรงผนังเขาดูสง่างามเป็นอย่างยิ่ง

  

                อุทยานหินเขางู เป็นสถานที่ที่ในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่า ทรงเคยเสด็จ ณ ถ้ำฤาษีเขางู ซึ่งปัจจุบัน อุทยานหินเขางูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

  

                ใกล้ ๆ กันมีสะพานขึงขนาดใหญ่  เชื่อมระหว่างลานจอดรถข้ามบึงน้ำอันใสสะอาด  ไปสู่หุบเขาลูกใหญ่  บรรดานักท่องเที่ยวสามารถขึ้นสะพานไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยงามได้อย่างปลอดภัย

เดินทางจากอุทยานหินเขางู  มุ่งสู่  “โครงการเขาชะงุ้ม”  หรือ  “ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  จังหวัดราชบุรี   ตั้งอยู่ที่  บ้านเขาเขียว – เขาเสด็จ  หมู่ที่  2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  มีพื้นที่  869 - 3 - 25.6  ไร่

                คุณสาธิต  ยอดดำเนิน  ผู้บริหารบริษัท  เจ.ทราเวล  เซอร์วิส  หรือ JTS. ได้กล่าวถึงการจัดคณะสื่อมวลชนมาออกแฟมทริปในครั้งนี้ว่า  “การจัดทริปโปรแกรม  “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ”  ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  โดยที่เราได้นำคณะสื่อมวลชนเข้ามาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง 1  ที่มี 4 จังหวัดก็คือ  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  และนครปฐม  โดยทั้ง 4 จังหวัดนี้  เราได้ทำเป็นเส้นทางเชื่อมโยงตามรอยเท้าพ่อ  เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางให้กับพสกนิกรชาวไทยที่สนใจจะเดินตามรอยเท้าของพ่อ  เพราะว่าในแต่ละที่ที่เราพาไปเที่ยวชมและได้พาไปศึกษาเรียนรู้ว่า  พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงกระทำในแต่ละพื้นที่นั้นมีอะไรบ้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการที่เขาชะงุ้ม  เป็นอีกหนึ่งโครงการของแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพ่อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”

  

                ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการในพระราชดำริซึ่งพระองค์ท่านได้พลิกฟื้นผืนป่า  คืนผืนดินที่เสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่เขียวชอุ่ม  สถานที่แห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จถึง 3 ครั้ง และได้มอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรในพื้นที่ นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

 

                 ความเป็นมา  เดิมพื้นที่โครงการเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่  มีการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธี  ทำให้หน้าดินเสียหาย  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดความแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้  หรือปลูกได้แต่ผลผลิตลดลงมาก  บางส่วนมีการขุดลูกรังไปขาย  ดินส่วนใหญ่เป็นดินตื้น  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและ ปนกรวด   มีชั้นดินดานแข็งอยู่ข้างล่าง ลึกประมาณ  40  เซนติเมตรจากผิวดินบน
                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มครั้งแรกเมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2529  

  

  

                วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ  ได้เรียนรู้วิธีการจัดการดิน  น้ำ  และพืชอย่างถูกต้อง  มีความยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โครงการซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์  สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน  และเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี 

                ทรงให้ใช้หญ้าแฝกมาช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  ป้องกันดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก  การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวแทนคันดิน  เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินให้แก่ไม้ผล และไม้ยืนต้น  โดยปลูกในลักษณะเป็นแนวครึ่งวงกลม เพื่อได้ทำหน้าที่รักษาความชุ่มชื่นในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                วัดถ้ำสิงโตทอง   เป็นสถานที่ที่ในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จมาเยี่ยมเยือนพสกนิกรในอำเภอจอมบึง และได้ทรงปลูกต้นสักทองไว้บริเวณหน้าอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ที่น่าสนใจ

  

                 วัดป่าพระธาตุเขาน้อย   เมื่อครั้งอดีต ในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีและได้เสด็จไปยัง วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ได้ทรงปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นปีบ และต้นอินทนนท์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

  

  

                  วัดพระแท่นดงรัง   เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ชื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจถึง 2 ครั้ง ถึงจะผ่านมาหลายปีแล้ว ปัจจุบันที่วัดแห่งนี้ยังรักษาความทรงจำในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดี และยังมีเรื่องราวความเป็นมาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปค้นหาความประทับใจในประวัติศาสตร์และอดีตที่ผ่านมา ภายในอุโบสถหลังเก่ามีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่

  

                  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์   ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมการชนช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าที่ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาในปี พ. ศ. 2135 และสถานที่แห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จมาถึง 2 ครั้ง

                เจดีย์ยุทธหัตถี   ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 2 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้กระทำยุทธหัตถีรับชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชากษัตริย์แห่งเมืองพม่า ดังหลักฐานที่ปรากฏพอสรุปได้คือ  เส้นทางการเดินทัพของพม่า-ไทย ทัพพม่าจะเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ไป ทุ่งลาดหญ้าไป เขาชนไก่ไป เมืองกาญจนบุรีเก่าไป ปากแพรกไป พนมทวน (บ้านทวน)ไป  อู่ทองสุพรรณบุรี-ป่าโมก เข้าอยุธยา  จะเห็นได้ว่าเจดีย์ยุทธหัตถีองค์นี้ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินทัพ  คือที่ อำเภอพนมทวน

  

                เจดีย์ยุทธหัตถี  องค์นี้ ตั้งอยู่ใกล้กับลำน้ำทวน ซึ่งเป็นลำน้ำที่อยู่ในเส้นทางการเดินทัพ ในการเดินทัพซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องมีเสบียงอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ จึงเป็นไปได้ที่เส้นทางการเดินทัพจะเดินไปตามลำน้ำ ลำน้ำทวนเป็นลำน้ำที่ไหลผ่าน อำเภอพนมทวน แล้วลงสู่ลำน้ำจระเข้สามพันไป อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตรงกับเส้นทางการเดินทัพดังกล่าว และตรงตามพระราชพงศาวดารที่กล่าวไว้ว่า "ลำน้ำทวนสายน้ำยุทธศาสตร์ใกล้สนามยุทธ" เจดีย์ยุทธหัตถีองค์นี้ อยู่ใกล้กับลำน้ำทวน โดยมีระยะห่าง 300 เมตร ปัจจุบันยังมีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน

                จากหลักฐานดังกล่าวที่อ้างมานี้ น่าจะเชื่อได้ว่าเจดีย์ยุทธหัตถีบ้านดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจดีย์องค์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้น หลังจากที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชา กษัตริย์แห่งเมืองพม่า เมื่อปี พ. ศ. 2135

                วันแรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ของทุกปี ชาวบ้านดอนเจดีย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงและทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และนักรบโบราณที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

   

                วัดเทวสังฆาราม  (วัดเหนือ)   เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัดแห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จมาถวายผ้าพระกฐินในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

  

                 เมืองมัลลิกา   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี จำลองเป็นเมืองโบราณ " เมืองมัลลิกา  ร.ศ. 124 " นำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในสมัยอดีตในรัชกาลที่ 5 หลังการประกาศเลิกทาส หากใครที่ได้เข้ามาก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  ความน่าสนใจของที่นี่  นักท่องเที่ยวสามารถย้อนรอยสู่อดีตได้ด้วยการสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค  ที่มีให้เลือกตามความชอบ เพื่อเก็บภาพบรรยากาศอดีตไว้เป็นความทรงจำกลับไป  ชุมการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” 

  

                วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร   เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1,200 ปี เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสด็จชักผ้าห่มถวายพระพุทธปฏิมากรหลวงพ่อโต เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ณ ที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก

  

                 องค์พระปฐมเจดีย์  เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม  เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดิมมีชื่อเรียกว่า " พระธมเจดีย์" อดีตที่ผ่านมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์ สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ แล้วเสด็จฯ เข้าพระวิหารถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ. ศ. 2499

  

                   พระราชวังสนามจันทร์   มีประวัติเก่าแก่มาแต่โบราณกาล เพราะสถานที่ที่สร้างพระราชวังสนามจันทร์ นี้คือ สถานที่ที่สมัยโบราณเรียกว่า  " เนินปราสาท " เคยเป็นที่ตั้งของวังโบราณและยังมีสระน้ำที่อยู่ด้านหน้า และปัจจุบันก็ยังคงอยู่ คือ "สระน้ำจันทร์" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ พระราชวังสนามจันทร์

  

                สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในทริปการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ  ด้วยเส้นทางที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้  เพื่อได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  วัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์ให้ได้รู้ถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ยังมีให้ท่านได้เลือกเที่ยวอีกมากมาย  หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  โทร.032-322028 , 032-315372

  

   

www.hellosarapa.com

ขอขอบคุณ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี                                        คุณวีรัส     ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

บริษัท  เจ.ทราเวล  จำกัด                          คุณสาธิต   ยอดดำเนิน

นักวิชาการอิสระ                                      อาจารย์ชิษณุพงศ์   ฐิตะลักขณะ    

  

  

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

โคตาคินาบาลู

 

 

กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม

 

ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน

ทำบุญออกพรรษากับชาวเมืองทวาย

 

11 พ.ย.นี้ บราเดอร์ขอบคุณลูกค้า ดึงศิลปินคุณภาพ มอส-ทาทา-นิโคล-พาราด็อกซ์ จัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “THE UNIVERSE CONCERT ฉลองครบรอบ 20 ปี ขอบคุณที่เคียงข้างกัน”

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งทะเลน้อย ร้อยรัน”

 

เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก

 

หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ

 

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ภาคตะวันออก กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาระบบราชการเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 

“มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป

 

 

พาณิชย์เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์ คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่าหมื่นห้าพันล้านบาท